Rezerwacja terminu

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

ANNANOCON.PL

§1 [Postanowienia ogólne]

1. Właścicielem serwisu internetowego www.annanocon.pl jest Anna Nocoń prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie z siedzibą w Katowicach przy ulicy Poleskiej 6 lokal 6, 40-733 Katowice, NIP 6341444020, zwana dalej Anna Nocoń kosmetyka i terapie.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 • Użytkowniku – rozumie się przez to osobę korzystającą z Serwisu w tym także Kupującego,
 • Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która za pośrednictwem Serwisu składa zamówienia oraz dokonuje zakupu Produktów lub Usług.
 • Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy opublikowany pod domeną www.annanocon.plprowadzony przez Anna Nocoń kosmetyka i terapie,
 • Sklep On-Line – rozumie się przez to wydzieloną część Serwisu dedykowana dla prezentowana asortymentu Produktów lub Usług oraz przeprowadzania transakcji sprzedaży,
 • Produkcie – rozumie się przez to rzeczy ruchome w tym w szczególności o przeznaczeniu kosmetycznym, których nabycie umożliwione zostało za pośrednictwem Serwisu.
 • Dniach Roboczych – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolne wskazane przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie w informacjach podanych w ramach Serwisu.
 • Koncie Użytkownika – rozumie się przez to konto założone w Serwisie przyporządkowane określonemu Użytkownikowi.
 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin wraz z treścią innych elektronicznych dokumentów, do których niniejszy Regulamin się odnosi.
 • Umowie – rozumie się przez to umowę zawieraną pomiędzy ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie a Użytkownikiem w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Serwisu, przedmiotem której Użytkownik nabywa Produkty lub Usługi znajdujące się w ofercie handlowej zobowiązując się do zapłaty ich ceny,
 • Usługach – rozumie się przez to usługi, których nabycie na odległość umożliwione zostało za pośrednictwem Serwisu. Sprzedaż Usług potwierdzana może być w szczególności za pośrednictwem vouchera, dostarczanego do nabywcy listownie lub w formie elektronicznej.
 • Usługach świadczonych w drodze elektronicznej – rozumie się przez to usługi wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu.
 • Przedmiocie Zamówienia – rozumie się przez to Usługi lub Produkty wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia.

3. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu w tym świadczenie usług w drodze elektronicznej w szczególności sprzedaż Produktów lub Usług a także ich dostawa, odbywa się wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do zaprzestania korzystania z Serwisu.

4. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie za pośrednictwem Serwisu świadczy w szczególności następujące rodzaje usług w drodze elektronicznej:

 • prezentowania informacji handlowych dotyczących oferty handlowej ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie i sprzedaży Produktów lub Usług, prowadzonych zarówno w trybie sprzedaży bezpośredniej w lokalu przedsiębiorcy jak i za pośrednictwem Serwisu,
 • prezentowania informacji z zakresu tematycznego kosmetyka i terapie w tym kosmetyki, relaksu,
 • prezentowania asortymentu Produktów lub Usług oraz składania zamówień i sprzedaży Produktów lub Usług.
 • przesyłania informacji handlowej dotyczącej Produktów lub Usług własnych.

5. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie wskazuje następujące dane kontaktowe:

 • adres korespondencyjny: ul. Poleska 6, 40-733 Katowice
 • nr. telefonu: (+48 695 88 88 95)
 • adres e-mail (ogólny): gabinet@annanocon.pl
 • adres e-mail (zamówienia i reklamacje): gabinet@annanocon.pl
 • Punkt Odbioru: w siedzibie ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie lub w miejscu wskazanym przez Kupującego.

6. Aktualne dane kontaktowe w tym adresy elektroniczne, publikowane są w Serwisie w zakładce Kontakt.

7. Świadczenie usług przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie nie podlega regulacjom kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).

§2 [Rejestracja]

1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i możliwe jest w sposób anonimowy. Dokonanie rejestracji konta jest dobrowolne i nieodpłatne. Przeglądanie asortymentu Sklepu On-line możliwe jest bez rejestracji.

2. Zamówienia na Produkty lub Usługi mogą być składane zarówno przez Użytkowników zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych, jednakże w celu realizacji dostawy Produktów lub dla realizacji Usługi, w szczególności w przypadku realizacji dostaw, niezbędne może być podanie danych niezbędnych dla zidentyfikowania stron transakcji oraz doręczenia Przedmiotu Zamówienia.

3. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w serwisie przyśpiesza składanie zamówień poprzez wykorzystanie danych predefiniowanych przy rejestracji.

4. Rejestracja dokonana może być przy okazji składania zamówienia – Użytkownikowi pozostawia się wybór czy złożenie zamówienia następować będzie z równoczesną rejestracją Konta Użytkownika lub bez rejestracji.

5. Użytkownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć umowę w zakresie Konta Użytkownika bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tym związanych, przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w §1 ust. 5 lit. d) albo w formie pisemnej na adres wskazany w §1 ust. 5 lit. a), żądania usunięcia Konta Użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Serwisie. Wypowiedzenie pozostaje bez wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem w szczególności zawarte umowy sprzedaży.

§3 [Korzystanie z Serwisu]

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W związku z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

3. Aktualne informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, opublikowane są w Serwisie pod linkiem www.annanocon.pl/ link

4. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, opublikowane zostały w pod linkiem www.annanocon.pl/ link

5. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na zapis w ramach telekomunikacyjnego urządzenia końcowego którym posługuje się Użytkownik, plików cookies oraz dostęp do nich, zgodnie z treścią informacji wskazanej w ust. 3. Zgoda Użytkownika w tym także cofnięcie zgody lub wprowadzenie ograniczeń w przetwarzaniu plików cookies, mogą być wyrażone za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności loginów i haseł, w szczególności tych, które zapewniają możliwość składania zamówień w Serwisie. Użytkownik powinien w szczególności dbać o bezpieczeństwo transakcji online, na przykład unikając przekazywania komukolwiek swojego identyfikatora i/lub hasła oraz regularnie zmieniać hasło.

7. Użycie loginu i/lub hasła Użytkownika jest traktowane jako potwierdzenie jego tożsamości i skuteczności podejmowanych czynności prawnych w szczególności związanych ze składaniem zamówień.

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie udostępnienia możliwości składania zamówień na Produkty i Usługi jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie.

§3a [Warunki dotyczące przesyłania informacji handlowych]

1. Użytkownicy zainteresowani otrzymywaniem aktualnej informacji dotyczącej oferty w tym ewentualnych kampanii promocyjnych, skorzystać mogą z bezpłatnej subskrypcji informacji handlowych.

2. Użytkownik Serwisu we własnym zakresie decyduje o uruchomieniu subskrypcji przesyłania informacji handlowych podając swój adres e-mail we wskazanym miejscu formularza zamówienia. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe albowiem w przeciwnym wypadku usługa nie będzie mogła być zrealizowana.

3. Świadczenie usługi przesyłania informacji handlowych ma charakter ciągły i rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Użytkownika dyspozycji subskrypcji, trwa przez czas nieoznaczony do momentu rezygnacji z tej usługi przez Użytkownika.

4. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tym związanych poprzez:

 • kliknięcie w hiperłącze znajdujące się w każdej wiadomości oznaczone “Rezygnacja z subskrypcji”,
 • przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres gabinet@annanocon.pl

5. Usługodawca we własnym zakresie określi treść oraz częstotliwość przesyłania informacji handlowej.

§4 [Produkty i Usługi]

1. Wszystkie Produkty, których nabycie umożliwione jest poprzez Serwis, są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych.

2. Opisy oraz zdjęcia Produktów zawarte w Serwisie, mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie dołoży wszelkich starań, aby były one zgodne z rzeczywistością, jednakże nie gwarantuje, że publikowane informacje nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik jest zobowiązany przed wyborem Produktu skontaktować się z ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie w celu uzyskania stosownych informacji i wyjaśnień.

3. Zawartość Serwisu w tym informacje o Produktach, Usługach i cenach nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r kodeks cywilny.

4. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie zakresu prezentowanych Produktów, Usług, cen, kosztów transportu oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiany wskazane w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

5. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego i przeznaczone są do sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym kraju niż Rzeczypospolita Polska, do którego Produkt będzie dostarczony na żądanie Użytkownika (np. jeśli sprzedaż danego Produktu jest w tym innym kraju zakazana lub jeżeli opis lub informacje zawarte na produkcie nie będą spełniać wymagań danego kraju). Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie do ustalenia warunków prawnych dotyczących w szczególności dostawy oraz korzystania z Produktów na terytorium innych krajów niż Polska w tym także w zakresie cła i podatków.

6. Nabycie Usług polegać może w szczególności na nabyciu przez Kupującego specjalnego voucheru imiennego lub na okaziciela, którego okazanie umożliwia skorzystanie z Usługi wskazanej na voucherze.

7. Realizacja Usług następuje w miejscach wskazanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminach oraz miejscu, uzgodnionym z Kupującym przed skorzystaniem z Usługi, o ile treść vouchera nie będzie stanowić inaczej.

§5 [Regulacje dotyczące cen]

1. Ceny wszystkich Produktów oraz Usług wskazane w Serwisie, wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. obejmują podatki związane z nabyciem Produktu w tym podatek VAT.

2. Ceny Produktów lub Usług wskazane w Serwisie nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy ustalany jest po uwzględnieniu wybranej przez Użytkownika opcji dostawy i podawany do informacji Użytkownika na etapie składania zamówienia, w tym przed związaniem Umową.

3. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu lub Usługi, podatek oraz koszty ich dostarczenia.

4. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach dostępne są na podstronie Sklep On-Line i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie / Usłudze lub w “Szczegółach Produktu / Usługi”.

5. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie uprawniona jest w każdej chwili do dokonania zmian cen lub innych opłat wskazanych w Serwisie, jednakże zmiany te nie mają zastosowania do zamówień złożonych przez Użytkowników przed wprowadzeniem tych zmian.

§6 [Składanie zamówienia]

1. Przedmiotem Zamówienia są Produkty lub Usługi prezentowane w Serwisie.

2. Zamówieniem jest oświadczenie woli złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, określające w szczególności: rodzaj Produktu lub Usługi, ilość, sposób zapłaty, sposób dostarczenia oraz dane Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Usługi, złożoną ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie przez Kupującego.

3. Do składania zamówień zakupu Produktów w Serwisie, uprawniony jest Kupujący posiadający pełną zdolność do czynności prawnych a w przypadku osoby fizycznej, która ukończyła 13 rok życia ale nie ukończyła 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

4. Składając Zamówienie a w szczególności dokonując zapłaty związanej z zamówieniem, Użytkownik oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w szczególności w zakresie skutecznego zawarcia umowy sprzedaży. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Użytkowników czy zgodności podanych przez nich danych ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, jeżeli osoba nie posiadająca choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych zamawia Produkt poprzez Serwis osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie), ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zamówienie oraz zapłatę ceny, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

5. Serwis umożliwia składanie zamówień przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przy czym przetwarzanie i realizacja zamówień przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie następuje w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

6. Zamówienia złożone poza Dniami Roboczymi a także złożone po godzinie 14:00 danego Dnia Roboczego, będą uznane za złożone, nie wcześniej niż w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało faktycznie złożone.

7. Dokonując zamówienia Użytkownik wybiera z asortymentu Sklepu On-Line konkretne Produkty lub Usługi poprzez kliknięcie na hiperłącze Produktu lub Usługi albo przycisk “Zamów”. Produkty lub Usługi w stosunku do których dokonano wyboru “Zamów” widoczne są na postronnie “Koszyka”. Z poziomu podstrony “Szczegóły Produktu / Usługi” Użytkownik określa ilość Produktu a także inne cechy zamówienia (w szczególności pojemność), a następnie klika na przycisk “Zamów”. Pełne zamówienie można przeglądać oraz edytować z poziomu podstrony “Koszyk”.

8. W ramach procedury składania zamówienia, Użytkownik określa przy pomocy udostępnionych formularzy lub opcji wyboru szczegóły dotyczące zamówienia m.in. rodzaj zamówionego Produktu, ilość, pojemność, sposób płatności, miejsce dostawy, sposób dostawy. Pola formularzy, które należy uzupełnić, aby zakończyć procedurę zamówienia, oznaczone zostały czerwoną gwiazdką (“*”). Podanie danych obligatoryjnych jest dobrowolne, jednakże w zależności od wybranej opcji dostawy, może być konieczne dla złożenia oraz realizacji zamówienia.

9. Przed złożeniem zamówienia Użytkownikowi prezentowane są zbiorczo informacje dotyczące zamówienia umożliwiając Użytkownikowi weryfikacji poprawności oraz kompletności zamówienia.

10. W celu zakończenia procedury składania zamówienia należy kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, który jest równoznaczny z przyjęciem obowiązku zapłaty zgodnego z treścią złożonego zamówienia.

11. Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik nie ma możliwości jego anulowania.

§7 [Zawarcie umowy sprzedaży]

1. Po złożeniu zamówienia ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie weryfikuje możliwość wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w Zamówieniu oraz okoliczność dokonania przez Użytkownika płatności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wybrano opcję płatności z góry, po czym potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane w terminie nie późniejszym niż 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie wiadomości e-mail stanowiącej Potwierdzenie Zamówienia.

3. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia okaże się, że nie może być ono zrealizowane w całości, części lub w określonym terminie, Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną, w możliwie najkrótszym terminie, o zaistniałej okoliczności a także o aktualnych możliwościach i zakresie jego realizacji.

4. Wraz z informacją Kupujący zostanie poinformowany możliwości anulowania zamówienia lub akceptacji realizacji zamówienia na zmienionych warunkach. W przypadku braku informacji ze strony Kupującego w terminie 7 dni od jego przesłania, zamówienie zostanie w całości anulowane.

5. W przypadku ustalenia z Kupującym nowych warunków zamówienia, ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie potwierdza realizację zamówienia na warunkach ustalonych z Kupującym w sposób wskazany w ust. 2.

6. W przypadku ograniczenia lub anulowania zamówienia, jeżeli Kupujący dokonał już płatności, ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie w terminie nie dłuższym niż 7 dni, zwróci odpowiednią kwotę w sposób w jaki płatność została dokonana a jeżeli nie będzie to możliwe w sposób wskazany przez Użytkownika.

7. Z chwilą doręczenia Potwierdzenia Zamówienia na adres skrzynki elektronicznej wskazanej w zamówieniu, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2, pomiędzy ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie a Użytkownikiem lub podmiotem reprezentowanym przez Użytkownika, zawierana jest umowa sprzedaży Produktu lub Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w złożonym Zamówieniu. Umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym, że Kupujący dokona zapłaty całkowitej wartości zamówienia.

8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie we wskazanej w ust. 2 wiadomości elektronicznej Potwierdzenia Zamówienia.

9. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie może wstrzymać się z realizacją zamówienia a w dalszej kolejności odstąpić od realizacji zamówienia, także po złożeniu oświadczenia o Potwierdzeniu Zamówienia, w przypadkach:

 1. stwierdzenia braku zapłaty lub częściowej zapłaty kwoty należnej w związku z zamówieniem, gdy pomimo uprzedniego wezwania przesłanego chociażby w formie elektronicznej, płatność nie została dokonana w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni.
 2. incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem z Serwisu, gdy uzyska takie informacje na podstawie informacji uzyskanych od instytucji finansowych lub organów śledczych,
 3. podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych, uniemożliwiających dokonanie doręczenia Produktu lub Usługi.

§8 [Zapłata za Produkt]

1. Płatność za realizację zamówienia następuje według wyboru Kupującego w jeden z poniższych sposobów:

 1. płatność on-line poprzez serwis DotPay (m.in. przelew elektroniczny, płatność kartą),
 2. płatność w Punkcie Odbioru (gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową),

2. Faktury w formie elektronicznej doręczane będą Kupującemu na adres mailowy wskazany w zamówieniu. Akceptacja przez Kupującego otrzymywania faktur w formie elektronicznej, nie wyłącza prawa ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

3. W przypadku zapłaty przy odbiorze, Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia całkowitej wartości zamówienia w Punkcie Odbioru, najpóźniej przed odbiorem Przedmiotu Zamówienia.

4. W przypadku zapłaty za pobraniem, Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia całkowitej wartości zamówienia w tym kosztów dostawy, do rąk kuriera. Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania Przedmiotu Zamówienia z winy odbiorcy.

5. W przypadku wyboru płatności on-line (płatność z góry), Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty za Przedmiot Zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później jednak niż w terminie 5 dni. Jeżeli nie dokonano zapłaty za Przedmiot Zamówienia w całości w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, zamówienie podlega anulowaniu. Produkt wysłany zostanie dopiero po potwierdzeniu zapłaty przez Kupującego całkowitej wartości zamówienia.

6. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie lub uzyskania przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie informacji od podmiotu trzeciego obsługującego płatności on-line, o dokonanej przez zapłacie za Przedmiot Zamówienia.

7. W przypadku płatności on-line obsługę płatności zapewnia serwis transakcyjny DotPay oferowany przez DotPay Spółka Akcyjna, Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, REGON 240770255, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, numer 0000296790, wysokość kapitału zakładowego 4.000.000 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 4.000.000 złotych. Aktualne możliwe sposoby płatności elektronicznych określone są dla usługi DotPay na stronie www.dotpay.pl.

8. Ewentualne koszty bankowe związane z wybranym sposobem płatności obciążają Kupującego.

9. W przypadku zmiany podmiotu realizującego płatności on-line lub sposobów płatności, informacja w tym zakresie dostępna będzie w ramach Serwisu.

10. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje sumaryczną cenę Produktów lub Usług oraz koszty dostawy, jest prezentowana w Serwisie w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Kupujący zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.

§9 [Warunki dostawy]

1. Dostawy Produktów lub Usług realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja dostaw poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w razie dopuszczenia takiej możliwości, odbywać się będzie na warunkach wskazanych w odrębnym Regulaminie opublikowanym w Serwisie.

2. Serwis pozwala wybrać jedną z form dostawy Produktu. Metodę dostawy Użytkownik wybiera spośród dostępnych opcji w trakcie procedury składania zamówienia, przez złożeniem zamówienia.

3. Odbiór własny polega na tym, że Kupujący, bez kosztów dostawy, odbiera Przedmiot Zamówienia w Punkcie Odbioru, wybranym z pośród listy przy składaniu zamówienia, w godzinach i dniach w których Punkt Odbioru jest otwarty. Odbiór własny następuje nie wcześniej niż w terminie wskazanym przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie w Potwierdzeniu Zamówienia. Użytkownik zobowiązuje się do odbioru zamówionego Produktu w terminie 20 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. Jeżeli zamówiony Produkt nie został odebrany w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, zamówienie podlega anulowaniu.

4. Dostawa do Kupującego polega na odpłatnym dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Dostawa odbywa się w dni robocze na adres wskazany w zamówieniu. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania Przedmiotu Zamówienia Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności Przedmiotu Zamówienia, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Orientacyjne terminy dostaw, uzależnione są od dokonanego wyboru metody dostawy i wynoszą od 2 do 14 d dni roboczych. Orientacyjne terminy dostawy oraz koszty dostawy w zależności od wybranej opcji dostawy, wskazane zostały w Serwisie.

6. Koszt dostawy ponosi w całości Kupujący. Składając zamówienie Kupujący dokonuje akceptacji kosztów transportu, które doliczane są do wartości zamówienia, zgodnie z wybraną opcją dostawy.

7. Odbierając Przedmiot Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka lub Produkt nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy Przedmiot Zamówienia jest zgodny z Potwierdzeniem Zamówienia.

8. Procedury, których należy bezwzględnie przestrzegać w przypadku przesyłki uszkodzonej:

 1. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki zawierającej Produkt, nie otwierać paczki lub otworzyć ją spisując protokół otwarcia wspólnie z doręczycielem, kopia protokołu pozostaje u odbierającego przesyłkę. Uwaga: otwarcie paczki bez spisania na tę okoliczność protokołu wspólnie z doręczycielem uniemożliwić może zgłoszenie roszczenia wobec doręczyciela,
 2. w przypadku gdy uszkodzona paczka nie została otwarta, należy poinformować doręczyciela o odmowie przyjęcia paczki z powodu jej uszkodzenia, wówczas doręczyciel zabierze paczkę z powrotem celem jej zwrotnego przekazania;
 3. w przypadku otwarcia paczki i stwierdzenia przez odbierającego, że zawartość paczki nie uległa uszkodzeniu i że odbierający decyduje się je przyjąć jako pełnowartościowe, doręczyciel wyda odbierającemu paczkę po uiszczeniu ceny i opłat z tytułu transportu;
 4. w przypadku otwarcia paczki i stwierdzenia przez odbierającego, że zawartość paczki uległa uszkodzeniu i że odbierający odmawia przyjęcia Produktu jako pełnowartościowego, odbierający wraz z doręczycielem potwierdzą te okoliczności w protokole i doręczyciel zabierze paczkę z powrotem celem jej zwrotnego przekazania;
 5. odbierający poinformuje o zaistniałej sytuacji ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie elektronicznie na adres wskazany w §1 ust. 5 lit. d) i zostanie poinstruowany o dalszych krokach niezbędnych dla ewentualnego uwzględnienia reklamacji (w szczególności może zostać poproszony o przesłanie skanu lub kopii protokołu otwarcia paczki i protokołu stwierdzenia uszkodzeń produktów);
 6. zastosować się do innych procedur związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości w dostawie, wskazanych przez pocztę lub firmę kurierską.

9. W przypadku niedostarczenia Przedmiotu Zamówienia, braków lub innych błędów, odbiorca winien powiadomić o tych okolicznościach ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie.

10. Terminy dostawy zaczynają biec z chwilą wysłania pocztą elektroniczną Potwierdzenia Zamówienia.

11. W razie przekroczenia wskazanych terminów dostawy, o ile przekroczenie to nie wynika z przypadku siły wyższej, Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy składając oświadczenie w tym przedmiocie, jednakże wyłącznie w następujących przypadkach:

 1. po wyznaczeniu ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie dodatkowego rozsądnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia i bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, lub
 2. po złożeniu oświadczenia, że dostarczenie Przedmiotu Zamówienia w pierwotnie planowanym terminie dostawy było warunkiem istotnym zawarcia umowy sprzedaży i że dostawa po tym terminie nie ma dla Użytkownika znaczenia.

12. Wezwanie i oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 13, powinno złożone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym, który należy przesłać lub doręczyć na adres: ANNA NOCON kosmetyka i terapie, ul. Poleska 6, 40-733 Katowice lub pod tym adresem, złożyć w formie pisemnej osobiście w godzinach pracy Punktu lub w formie elektronicznej i przesłane na adres wskazany w §1 ust. 5 lit. d).

§10 [Ograniczenia sprzedaży]

ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie może wprowadzić ograniczenia w zakresie możliwości nabycia Produktów lub Usług. W przypadku wprowadzenia ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim, informacje dotyczące ograniczenia wyświetlane będą przy Produkcie lub Usłudze.

§11 [Gwarancja i rękojmia]

1. W przypadku objęcia Produktu gwarancją, dokument gwarancji dostarczony zostanie wraz z Produktem.

2. W przypadku przyjęcia przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie odpowiedzialności z tytułu gwarancji na Produkty, prawa i obowiązki z tytułu udzielonej gwarancji określone zostaną w osobnym dokumencie opublikowanym w ramach Serwisu przy czym gwarancja obejmować będzie wyłącznie Produkty, w stosunku do których w ramach Serwisu, poczyniono stosowne zastrzeżenie, że objęty jest Gwarancją ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie.

3. Do zgłoszeń dotyczących rękojmi lub gwarancji, stosuje się przepisy dotyczące reklamacji.

§12 [Reklamacje]

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących w szczególności działania Serwisu, obsługi czy realizacji zamówień, niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy a także wynikających z tytułu gwarancji lub rękojmi. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Użytkowniku, pod tym pojęciem rozumie się także inne osoby, uprawnione do złożenia reklamacji, w szczególności podmioty, które w związku z działaniami Użytkownika dokonały nabycia Produktów.

2. Reklamacje składane mogą być w następującej formie:

 1. elektronicznej na adres: gabinet@annanocon.pl
 2. pisemnie na adres: ANNA NOCON kosmetyka i terapie, ul. Poleska 6, 40-733 Katowice

3. Celem przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje:

 1. dane i adres Użytkownika,
 2. przedmiot reklamacji w tym wskazanie Produktu, którego dotyczy reklamacja,
 3. wskazanie daty, numeru zamówienia,
 4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację w wskazanie rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości a także pozostałe informacje istotne z uwagi na zgłaszaną reklamacje,
 5. wskazanie żądania Użytkownika,
 6. adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesłana informacja dotycząca rozstrzygnięcia reklamacji.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało informacji pozwalających na rozpoznanie reklamacji, ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie wezwie Użytkownika do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli przekazane dotychczas informacje nie pozwolą na rozpoznanie reklamacji.

5. Gdy reklamacja dotyczy Produktu, Użytkownik może zostać zobowiązany do dostarczenia na swój koszt reklamowanego Produktu do miejsca wskazanego przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie nie przyjmuje Produktów przesłanych za pobraniem chyba, że na taki sposób dostawy został wyraźnie zaakceptowany przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie.

6. Reklamowany Produkt powinien być dostarczony w odpowiednim opakowaniu gwarantującym, że nie zostanie on uszkodzony podczas transportu a także w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym Produktu, gdy reklamacja dotyczy Produktu niezamówionego.

7. Przesyłka Produktów objętych reklamacją winna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 5, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania – uznaje się, że reklamacja nie została skutecznie zgłoszona i ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie nie jest zobowiązane do podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z reklamacją.

8. Rozpoznanie reklamacji następować będzie w terminie 21 dni od dnia przesłania zgłoszenia reklamacyjnego z zastrzeżeniem ust. 4. w przypadku którego termin do rozpoznania reklamacji liczny jest od dnia przekazania przez Użytkownika informacji pozwalających na rozpoznanie reklamacji. W przypadku, gdy do rozpoznania reklamacji niezbędne jest dostarczenie do ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie Produktu którego dotyczy reklamacja, termin wskazany w zdaniu poprzednim liczony jest od dnia odebrania Produktu przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie.

9. Użytkownik poinformowany zostanie o rozpoznaniu reklamacji w formie elektronicznej a jeżeli doręczenie reklamacji w ten sposób nie będzie możliwe, w formie pisemnej na adres zamieszkania/ siedziby/korespondencyjny wskazany przez składającego reklamację.

10. Uznając reklamację za zasadną ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie każdorazowo zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu zadośćuczynienia roszczeniu wynikającego z reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w szczególności według swojego uznania, wymieni Produkt na wolny od wad albo anuluje zamówienie zwracając kwotę uiszczoną przez Użytkownika.

11. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie ma prawo zwrócić się o informację na temat tożsamości odbiorcy i dokonać weryfikacji, czy osoba zgłaszająca reklamację jest osobą uprawnioną do jej zgłoszenia.

§13 [Odstąpienie]

1. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie w stosunku do Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 2014r. Poz. 121), który zawarł Umowę przy wykorzystaniu Serwisu (na odległość).

2. Użytkownik zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) może odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Użytkownik, dostępne jest pod linkiem.

3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod linkiem z tym zastrzeżeniem, że korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Użytkownik może odstąpić od Umowy informując ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie, przesłanego lub dostarczonego na adres wskazany w §1 ust 5 lit a) lub przesłanego w formie elektronicznej na adres §1 ust 5 lit d).

6. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej – wiadomość elektroniczna.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, Umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeśli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkty których dotyczy odstąpienie. W przypadku dokumentów w tym voucherów uprawniających do skorzystania z Usługi, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zostają anulowane i tracą ważność.

9. Zwrotu Użytkownik zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Użytkownik przekaże lub wyśle Produkty przed upływem 14- dniowego terminu na adres wskazany w §1 ust 5 lit a) z dopiskiem “Odstąpienie”.

10. Użytkownik zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu Zamówienia związanego z odstąpieniem.

11. W przypadku odstąpienia od umowy ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności w tym koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia.

12. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu Zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie, ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Zwrot płatności zostanie dokonany przez ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Kupujący chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

14. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwrotu Przedmiotu Zamówienia lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Przedmiotu Zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16. Mając na uwadze, że Produkty dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu fabrycznym, po którego otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli otworzony został pojemnik Produktu na co wskazuje zerwanie plastikowego zabezpieczenia nakrętki Produktu.

17. W przypadku uznania, że dokonane przez Kupującego odstąpienie uznać należy za bezskuteczne, z uwagi na otwarcie Produktu, Kupujący obciążany będzie pełną kwotą Potwierdzonego Zamówienia.

18. Odstąpienie nie przysługuje także w sytuacji, gdy Kupujący lub inna upoważniona przez niego osoba, skorzystała z Usługi przed upływem okresu do odstąpienia.

§14 [Odpowiedzialność ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie]

1. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie zobowiązana jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych jak i prawnych. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy Klienta / Użytkownika w tym osoby dokonującej odbioru Produktu, wskutek Siły Wyższej lub zaistnienia innego zdarzenia poza kontrolą ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie.

3. Fakt, że jedna ze Stron nie wyciąga wobec drugiej strony konsekwencji prawnych z faktu uchybienia przez druga Stronę jakimkolwiek obowiązkom wynikającym z konkretnej umowy sprzedaży, nie oznacza, że rezygnuje ona obecnie lub w przyszłości z wyciągnięcia takich konsekwencji prawnych.

4. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. sposób, w jaki Użytkownik lub Użytkownik korzysta ze Serwisu , ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
 2. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła i loginu Użytkownika lub Użytkownika, niezależnie od przyczyny która to spowodowała,
 3. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie, Użytkownika lub Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,

5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§15 [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników Serwisu jest ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie.

2. Dane osobowe Użytkowników oraz podane przez Użytkowników, są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu administracji Kontem Użytkownika w Serwisie jak również w celach informowania o produktach i usługach ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie a także przede wszystkim w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w szczególności w zakresie umowy sprzedaży Produktu, realizacji zamówień a także windykacji należności. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej w tym osobno w zakresie otrzymywania informacji handlowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego w przypadku Użytkowników zarejestrowanych lub formularza zamówienia.

3. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia jest podanie przez Użytkownika danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji celów wskazanych w ust. 2. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także żądania ich usunięcia z bazy danych ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie nie usunie danych osobowych na żądanie Użytkownika, jeżeli uprawniony będzie do ich dalszego przetwarzania na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zamawianych usług. Dane niezbędne w formularzu rejestracyjnym są dodatkowo oznaczone.

6. Administrator Danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym na skutek wniosku o usunięcie zarejestrowanego konta Użytkownika, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.

8. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie uprawniona jest do przekazania odpowiednich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla dokonania wysyłki Produktu, wskazanym przez siebie podmiotom trzecim uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia zamówionych Produktów. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony Produkt jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

§16 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym]

1. W celu korzystania z Serwisu w tym zapewnianych przez Serwis usług oraz funkcjonalności w tym do składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. posiadanie sprzętu komputerowego lub innego urządzenia multimedialnego z oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym (w szczególności Windows XP lub nowszym) oraz oprogramowaniem (w szczególności graficzna przeglądarka internetowa), zapewniający dostęp do Internetu oraz uruchomienie przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji co najmniej 8, Firefox w wersji co najmniej 23, Opera w wersji co najmniej 12; obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024 x 768.
 2. posiadanie urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz posiadanie aplikacji służącej do przeglądania stron internetowych dedykowanej dla określonego systemu mobilnego (wersje fabryczne wskazanych systemów zainstalowane na urządzeniach mobilnych, zawierają preinstalowane wersje aplikacji – przeglądarek internetowych np. safari (IOS) chrome (Android), Internet Explorer (Windows Phone).

2. W przypadku kontaktu telefonicznego, wymagane jest posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów.

3. Do odbierania wiadomości elektronicznych, wymagane jest posiadanie konta e-mail.

4. Do odczytu danych zapisanych w formacie PDF wykorzystać można program komputerowy Adobe Acrobat Reader https://get.adobe.com/pl/reader/.

5. W celu zabezpieczenia poufności danych przesyłanych pomiędzy systemami teleinformatycznymi Użytkownika oraz ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie, dane chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), opartego o algorytm RSA z kluczem publicznym oraz RC4 z kluczem prywatnym do 128 bitów.

§17 [Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń]

1. Spór cywilnoprawny między Użytkownikiem w tym osobą która na podstawie Serwisu nabyła Produkt a ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie może być rozstrzygnięty w drodze postępowania sądowego a także w drodze pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń:

 1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie
 2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniach, o których mowa w pkt. 1, roszczeń wynikających z Umowy, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

4. Drogę postępowania reklamacyjnego w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie nie wykonała obowiązków wynikających z uznanej reklamacji.

5. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

6. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

8. Konsument może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

9. Niezależnie od wskazanych powyżej sposobów rozstrzygania sporów, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§18 [Przepisy końcowe]

1. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie Serwisu pod adresem www.annanocon.pl pod linkiem “Regulamin”. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie w pliku PDF [hiperłącze].

2. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

3. Poszczególne tytuły paragrafów zastosowano w Regulaminie jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu na interpretację umowy.

4. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień.

5. Niniejszy Regulamin ustalony został na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

7. ANNA NOCOŃ kosmetyka i terapie uprawniona jest do dokonania zmian Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem że wprowadzone zmiany, nie znajdują zastosowania do zamówień, złożonych przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2017r.